Featured

demo geen mens is illegaal 084
We are WE ARE HERE, a group of refugees without papers, that want to make our problem visible: We want our rights! We moved from the tent camp at Notweg in Amsterdam Osdorp to de Vluchtkerk, then to de Vluchtflat in Slotervaart, then to the  Vluchtkantoor, in the heart of Amsterdam. Last 13 December 2013 we squatted the #Vluchtgarage at Amsterdam Zuid-Oost. July 9th 2014 we squatted the Vluchtopvang in Amsterdam-Oost. august 16th we squatted de Vluchtschool and august 23 we squatted het Vluchtgebouw

We Are located at Vluchtgarage: Kralenbeek 1001104 KB Amsterdam Zuid-Oost and Vluchtgebouw: Jan Tooropstraat 649, 1061 AE Amsterdam

If you donate money, we can use it to survive and live.

Stichting XminY
NL39 INGB 0000 6090 60
ovv WeAreHere voor VLUCHTGEBOUW / SMARAGDGROEP

Vrouwen Tegen Uitzetting
NL57 INGB 0006 4956 66
ovv WeAreHere voor VLUCHTGARAGE

SUPPORTERS gezocht voor bewoners vluchtgarage

[english below]

oproep van de vluchtgarage:

00000wearehere-0008‘Buddies’ gezocht.

Wij Zijn Hier, locatie vluchtgarage*, zoekt buddies/sociaal juridische ondersteuners. Je gaat een of meerdere mensen individueel in hun procedure voor verblijfsrecht ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar instanties, naar de advocaat, te helpen bij het verzamelen van documenten en het bieden van morele steun. 

De vluchtelingen van Wij Zijn Hier in de Vluchtgarage hebben allemaal een bewogen geschiedenis. Ze hebben asiel aangevraagd, zijn afgewezen en aan de straat overgeleverd. Velen hebben daarna gezworven, soms maanden in detentie gezeten en zijn daarna weer geklinkerd (op straat gezet), omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Sommigen zijn twee jaar in Nederland, anderen vijf, zeven jaar of meer. Uiteindelijk zijn ze bij Wij Zijn Hier in de Vluchtgarage terecht gekomen.

Het merendeel is afgewezen omdat ze geen paspoort/documenten hebben om hun identiteit te bewijzen en de IND hen niet wil geloven dat ze uit bijvoorbeeld Zuid Sudan, Eritrea of Zuid Somalië komen. Ze kunnen alleen opnieuw een asielaanvraag doen (herhaalde asiel aanvraag: hasa) als ze met nieuwe feiten of omstandigheden komen om hun identiteit of vluchtverhaal te ‘bewijzen’.  Dat kan bijvoorbeeld een geboorteakte zijn, een woonverklaring, identiteitspapieren of een nieuwe situatie in het land van herkomst. Dat is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat veel familieleden ook gevlucht zijn en ze het contact zijn verloren, of omdat er geen overheid is die wil meewerken of de IND beschouwt de situatie in het land als veilig genoeg. Maar het is niet onmogelijk en veel vluchtelingen slagen er in, met behulp van een goede advocaat, een hasa in te dienen, naar het Europees Hof te gaan, een medische procedure te starten, etc. In de afgelopen twee jaar hebben tientallen mensen binnen Wij Zijn Hier een verblijfsvergunning veroverd. Vaak met de steun van een support/buddy, dat helpt!

Vluchtgarage

In de Vluchtgarage wonen ruim honderd mensen, het merendeel weet niet hoe ze verder moet. Wij, supporters van het eerste uur, zijn aan het inventariseren of ze een advocaat hebben, of een nieuwe moeten zoeken, hoe hun zaak er voor staat en hoe ze eventueel verder kunnen en willen. Voor die mensen zoeken we nu individuele ondersteuning: een buddy die ze begeleidt, samen het dossier doorneemt, meedenkt, meegaat naar instanties, een brug kan slaan richting de advocaat en niet onbelangrijk: een luisterend oor kan bieden. De mensen die je ondersteunt hebben meestal geen vaste verblijfplaats waar ze post kunnen ontvangen en vaak geen beltegoed en internet. Het kan al een groot verschil maken als je het doorgeefluik kan zijn in de communicatie.

We zoeken dus naar vrijwilligers die bereid zijn gedurende een half jaar of langer een relatie op te bouwen met een vluchteling en hun tanden willen zetten in praktische/juridische ondersteuning. Het is geen gemakkelijk werk en het vereist doorzettingsvermogen, geduld en lange adem. Soms zijn mensen er psychisch niet best aan toe, ook daar moet je mee om kunnen gaan. Het gaat om heel persoonlijke zaken, dus het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat.

Profiel buddy

• doelstelling Wij Zijn Hier onderschrijven
• zelfstandig en integer
• communicatief vaardig en sociaal
• gevoel voor verantwoordelijkheid
• flexibele en mensgerichte instelling
• stevig in de schoenen
• mogelijk relevante opleiding/ (werk)ervaring

Je werkt in een hecht team waarin we op elkaar terug kunnen vallen en met elkaar meedenken. Het werk is heel divers en kan best zwaar zijn omdat de mensen met wie je werkt in een moeilijke positie zitten. Je moet ook met teleurstelling om kunnen gaan, zowel van jezelf als de persoon waarmee je werkt. Het proces is taai en vaak lukt het toch niet. Het geeft daarentegen veel voldoening als het wel lukt om perspectief in een zaak te brengen en je kunt ook veel energie krijgen van het samen strijden binnen Wij Zijn Hier voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen.

We hebben helaas geen mogelijkheden tot onkostenvergoeding. Wel kan je hier creatief mee omgaan en bijv. vrienden en familie hierin een bijdrage vragen als ze deze zaak ook willen ondersteunen.

Intake en training

Als je er voor voelt om dit te gaan doen, houden we een intake gesprek om meer uit te leggen en te kijken of een goede match mogelijk is.

Op zaterdag 18 oktober organiseren we een workshop ‘inleiding vreemdelingenrecht’: een juriste behandelt de hoofdlijnen van het (vreemdelingenrecht asiel en regulier) en wat je kunt doen om een goed dossier op te bouwen. Houd deze dag dus alvast vrij. Als je daarna buddy wordt kan je waar nodig terecht bij andere supporters met ervaring binnen Wij Zijn Hier. Er is niet altijd overal antwoord op soms is het ook een kwestie van proberen.

Heb je interesse? Meld je aan met een motivatie bij: wzh.tobethere@gmail.com. Het is handig voor ons om te weten welke talen je spreekt en of je wellicht kennis hebt van specifieke landen waar we mee te maken hebben (met name Oost-, Centraal-, West- en Noord-Afrika).

(*) De vluchtelingen binnen de andere locaties hebben veelal al een buddy. In de periode van de Vluchtkerk zijn er veel vrijwilligers samen gaan werken met de vluchtelingen en zich voor hun zaken gaan inzetten. Dit heeft vruchten afgeworpen. Daarom willen we de mensen in de Vluchtgarage nu ook deze kans geven. We houden de behoefte bij de andere locaties ook in de gaten en bij voldoende aanmeldingen kunnen er buddies doorschuiven.

+ + + + ENGLISH + + + +

‘Buddies’ wanted

We Are Here, branch “Vluchtgarage”, is looking for buddies/socio-legal volunteers. You will support one or more persons in their judicial asylum procedures, on an individual basis. You accompany people on their visits to agencies and lawyers, help to gather documents and offer moral support.

The refugees of We Are Here in the “Vluchtgarage” all have a daunting story. They asked for asylum, were rejected and were put on the street. Many subsequently roamed the streets, some were put in detention for a while and were then released again, forced to ramble because the state failed to return them to their countries of origin. Some are in the Netherland for two years, some for five, seven or more. Finally, they ended up with We Are Here in the Vluchtgarage.

The asylum request of most of the people in the Vluchtgarage was denied because they do not have identity papers (passport or other documents), and the Dutch Immigration Board (IND) doesn’t believe they come from for instance South Sudan, Eritrea or Southern Somalia. They can only submit a repeated asylum request (in jargon: hasa) if they can submit new facts or circumstances that ‘prove’ their identity or the original account of their flight (for example a birth certificate, a residency statement, identity papers or a changed situation in the country of origin).

This is complicated: in a lot of cases family members also fled and contact with them is lost, some countries of origin do not want to cooperate with refugees, and often the IND thinks a country is safe to return to. This is not to say that it is impossible, and we have seen many refugees succeeding (with assistance of a good lawyer) to submit a hasa, go to the European Court, start a medical procedures, et cetera. Dozens of people within We Are Here have gained a residence permit in the past two years, often supported by a buddy. It really helps!

Vluchtgarage

About a hundred people live in the Vluchtgarage. The majority does not know what to do next. We, the supporters that were there at the beginning are reviewing if they have a lawyer, if they need a new lawyer, if there is progress in their legal case, which ways they can make progress and which path they themselves want to pursue. For these people we need individual support: a buddy that offers guidance, reviews the files, reflect on the case with the refugee, joins the refugee to visit agencies, work in liaison with the lawyer, and importantly: lend an ear to the refugee. The people you support mostly don’t have a steady place where they can receive their mail. They have sparse access to phone credit and internet. Maintaining communication, functioning as a “pass through”, can make all of the difference.

We are looking for volunteers who are prepared to build a relationship with a refugee for half a year or longer. Volunteers who are prepared to make an effort in practical and judicial support. The tasks are not easy and require commitment, patience and resilience. Some people are not in a good psychological state. You need to be able to handle this. The matters at hand are very intimate, it is important that you can build a relationship based on trust.

Profile buddy

As a buddy, you…

- support the aims of We Are Here
- work independently and with integrity
- are an able, social communicator
- have a sense of responsibility
- are flexible and people-minded
- are strong and confident
- possibly have a relevant education or (work) experience

You work in a close team where we can depend on each other. The work varies greatly and can be tough because the people you work with are in a difficult position. You have to be able to handle disappointments for yourself and for the people you work with. The process is tough and tiresome. You often don’t succeed. On the other hand, it gives pride and satisfaction if you pull through and give people a perspective. Furthermore, you can be energized by fighting together with We Are Here for human dignity for refugees.

To our regret, we don’t have the possibility to reimburse costs. You can handle this with creativity, and ask friends and family to make a contribution to the case.

Intake and training

If you think you want to take up the role of buddy, we’d like to meet you! In an intake we try to explain more about your role as buddy and try to make a match.

Saturday October 18, we hold a workshop ‘Introduction immigration law’: an expert will update the participants on the outline of immigration law (both regular and asylum). She will teach how to create a good file. Keep this date clear in your schedule! If you become a buddy but cannot attend the workshop, you can also draw on the experience of other supporters of We Are Here. And in any case, sometimes you just need to try to find a solution because in many cases no one has an answer fit to your question.

Are you interested? Apply with an email stating your background and motivation. Send it to wzh.tobethere@gmail.com. It is convenient for us to know which languages you speak, and if perhaps you have specific knowledge on certain countries we are dealing with (predominantly Africa below the Sahara).

(*) The refugees at the other locations of We Are Here mostly have a buddy. In the period of the Vluchtkerk, many volunteers started to support refugees and have taken an interest in their cases. This has been successful. Now it is time to give the people in the Vluchtgarage their chance for progress. We monitor the needs of the people in other locations. If we get enough applicants we can also match buddies with other refugees of We Are Here.

Vluchtgebouw

Dear supporters, readers and followers…

It’s been quite a long week for us @Vluchtgebouw only finding that some other necessary provisions are lacking.
So, we would like to inform you once again that we are in need of:
-Breads
-Milk
-Drinks (water,juices)
-Meat (cow,goat,sheep & chicken)
-Fruits
-Vegetables
-Rice
-Pasta’s
-Eggs

*For more infos & donnations:
Contact with coordinators: -

Ali 06 81 742 840
- Mouthena 06 85 602 714
-Attas 06 86 352 948

Account Number: NL75INGB0004253090, ITHAKA, o.v.v Vluchtgebouw

Thank you once again “We Are Here Group”.

De ‘Vluchteling-experience’ op de website ‘VLUCHTGROEP AMSTERDAM’

vluchtgroep--amsterdam

Op 1 september is de website: vluchtgroepamsterdam.amnesty.nl officieel online.

Deze website van Amnesty International moet het draagvlak in Nederland voor de toekenning van mensenrechten aan ‘ongedocumenteerden’ vergroten.

De site biedt de uitgeprocedeerden van ‘Vluchtgroep Amsterdam’ een podium. Zij krijgen middels de site een stem en een gezicht voor al die mensen die hen niet kennen, maar vaak wel een (uitgesproken) mening over ze hebben.

Het is een VERHALENwebsite en de verhalen zijn die van mensen van de Vluchtgroep. In hun ‘Vluchtverhalen’ vertellen zij openhartig over wie ze zijn, wat ze hebben meegemaakt voordat ze in Nederland asiel vroegen en wat er daarna is met ze is gebeurd.

Daarnaast verhaalt schrijver/ journalist Jonneke van Wierst over het leven van de mannen in de Vluchtgarage. Al vanaf januari schrijft zij op wat de mannen daar zoal meemaken en wat zij meemaakt met hen in het ‘Vluchtjournaal‘.

Het is de bedoeling dat de site de komende maanden verder groeit: er komen nog ‘Vluchtportretten’, ‘Vluchtvideo’s’ en ‘Vluchtfoto’s’. Het wordt een ‘storytelling’-site die niet alleen het ‘gewone’ publiek moet dienen, maar ook professionals, beleidsmakers en journalisten. Ofwel: iedereen die er een mening over ‘uitgeprocedeerden’ op na houdt zonder ooit de ‘vluchteling-experience’ te hebben ondergaan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd het adres van de site te delen/ verspreiden onder zijn/ haar vrienden- en kennissenkring.

VAN DER LAAN IN DE FOUT

in het parool van vrijdag 29 augustus werd onderstaand bericht geplaatst van pieter smit die vrijwilliger is bij WIJ ZIJN HIER. pieter gaat in op de uitspraken van burgemeester van der laan tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 augustus waar de burgemeester niet in zijn eerste leugen is gestikt. 

Parool Van der Laan in de foutVAN DER LAAN IN DE FOUT

Op Sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: “Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!” Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over die zelfde mensen en dezelfde opvang: “Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt omdat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.” Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.

Er passeerde daarna nog een hele stoet aan onjuistheden. Van der Laan was boos, zei hij, omdat de vluchtelingen geweigerd hadden, zich te laten keuren voor medische opvang. Het omgekeerde is waar: De vluchtelingen waren al gekeurd, maar de burgemeester wilde zo veel mogelijk van hen op straat zetten. Dus moesten ze gekeurd worden met de vraag: “Wie van hen kunnen op straat overleven?” Aanvankelijk weigerde de GGD hier aan mee te doen.
De burgemeester suggereerde ook dat er diverse mensen die wel tekenden, medische opvang gekregen hadden. Ook dat is onjuist: geen enkele afgewezen vluchteling heeft medische opvang gekregen. In plaats daarvan kregen enkelen na een paar weekjes daklozenopvang voor maximaal 12 weken opvang in een uitzetcentrum, allemaal met terugkeerregime. Daarna moeten ze weer, onbehandeld, op straat.

Maar ik was werkelijk geschokt, toen de burgemeester stelde dat gebleken was dat 60 mensen hadden teruggekund; omdat ze dat weigerden, was het experiment mislukt. Hierdoor konden de bewoners van de Vluchtgarage niet doorschuiven naar de Vluchthaven. Hij suggereerde dat als die 60 niet geweigerd hadden, Hamza, (de asielzoeker uit de Vluchtgarage die na een vechtpartij overleed, red.) misschien nog geleefd zou hebben.

Al jaren roepen Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de Verenigde Naties, en een lange stoet Europese rechters en instituties, dat veel afgewezen asielzoekers niet terug gestuurd mogen worden, vanwege een reëel risico in een onmenselijke situatie terecht te komen.

Dat lapt staatssecretaris Fred Teeven finaal aan zijn laars. En in zijn kielzog Van der Laan. Ze verwijzen steeds naar het buiten schuld-loket, waar je je pas mag aanmelden, als je tekent voor terugkeerdwang. De onmenselijkheid van het terugkeertraject begint al in Nederland.

De belangrijkste uitkomst van het experiment Havenstraat was dat bleek dat van die zestig die van de huidige asielregels terug moesten tweederde niet terug kon. Ofwel omdat hun land weigerde mee te werken of vanwege die onmenselijke situatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een burgemeester die vaak gepassioneerd over de afgewezenen spreekt, op dit punt er niet in slaagt de werkelijkheid onder ogen te zien.
Hamza zag die werkelijkheid wel onder ogen. Elke dag. Nu is hij dood.

WIJ ZIJN HIER heeft een familielid verloren – R.I.P. Nasir Gulid

[persbericht WIJ ZIJN HIER]

10504907_816932005007031_8826299723365053954_o

Ons verdriet is groot. Een van onze broers is gisterenavond overleden. Nasir Galid was 32 jaar en een vluchteling afkomstig uit Somalië. Na een zeer te betreuren ruzie in de Vluchtgarage raakte hij gewond; hij overleed in het AMC na vijf dagen in coma gelegen te hebben.

10629753_816473608386204_2739293890415776110_nDe vluchtelingen in de Vluchtgarage leven onder grote spanning en hele slechte leefomstandigheden. Er zijn geen toereikende basisvoorzieningen en de dagelijkse stress onder de vluchtelingen, die in Nederland geen verblijfstatus hebben, is groot. Hun toekomst is onzeker en de situatie is uitzichtloos. Ze kunnen geen kant op en hebben geen mogelijkheid om zelf iets aan hun situatie te verbeteren. Al meerdere malen luidden organisaties als Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk, Stichting Los en diverse lokale en landelijke politieke partijen de noodklok.

Ook de supporters van Wij Zijn Hier hebben steeds hun ongerustheid over de situatie geuit. De verschrikkelijke omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak dat conflicten hoog oplopen. Dit valt de vluchtelingen niet aan te rekenen. Zij verdienen goede opvang en een goede psychologische behandeling voor hen die dit hard nodig hebben.

Alle vluchtelingen en supporters van Wij Zijn Hier zijn intens verdrietig en denken aan Nasir en zijn familie. Wij zijn nu druk met het regelen van zijn begrafenis. Wij hopen dat wij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van onze broer en dat Nasir een goede rustplaats zal krijgen. Zodra er meer informatie is over de uitvaartdienst en wat er verder nodig is laten wij dat weten.

Iedereen bedankt voor uw steun, medeleven en respect.

Moge Nasir rusten in vrede.

Wij Zijn Hier groep

10535588_816932151673683_4529016993126835905_o

Our grief is great. One of our brothers is yesterday evening died. Naser Guliid was 32 years of age and a refugee from Somalia. After a very unfortunate quarrel in flight garage he was wounded; He died in the AMC to have located in coma after five days. The refugees in flight garage living under great tension and very bad living conditions. There are no adequate basic services and the daily stress among the refugees, who have no residence status in Netherlands is great. Their future is uncertain and the situation is hopeless. They can nowhere to go and have no ability to own something to improve their situation. NGO’s such as Amnesty International were ringing on several occasions, the College of human rights, Church in action, Refugee Council, Foundation and various local and national political parties sound the alarm.

We Are also supporters of Here have consistently expressed their concern about the situation. The terrible conditions are the main cause that conflicts high. This is not to count the refugees. They deserve good care and a good psychological treatment for those who desperately need.

All refugees and supporters of we are here are intensely sad and think of Nasir and his family. We are now busy with arranging his funeral. We hope that we can take farewell with dignity of our brother and that N will get a good resting place. When more information is about the funeral service and whatever else is needed let us know.

Thank you all for your support, compassion and respect.

May naser rest in peace.

We are here group

WIJ ZIJN HIER vindt nieuw onderkomen in VLUCHTGEBOUW

[bron indymedia]
 Vanmiddag heeft de groep vluchtelingen van Wij Zijn Hier een nieuw huis gevonden in het Vluchtgebouw, een gekraakt gebouw aan de Jan Tooropstraat 649 in Amsterdam Nieuw-West. Het gebouw is in 2010 gekocht door de Amstelveense projectontwikkelaar Karspelhof BV en was daarvoor in gebruik als datacentrum door KPN. Het gebouw staat al enkele jaren leeg.

De leegstand van het gebouw wordt bevestigd op de website van de gemeente Amsterdam waar het gebouw staat genoemd in de categorie ‘leegstaande kantoren’. Ook in het herinrichtingsplan van stadsdeel Nieuw-West over de Jan Tooropstraat uit maart 2014 (BLVC-plan Jan Tooropstraat, 31 maart 2014) staat het pand eveneens als leegstand aangemerkt: “Dit bedrijfspand is op dit moment niet in gebruik, dus hoeft hier tijdens de werkzaamheden geen rekening mee worden gehouden.” Hiermee is onomstotelijk bewezen dat het gebouw al een lange tijd leeg staat.

In mei 2013 is het bestemmingsplan van het gebied ‘Lucas Andreas’ gewijzigd waardoor de bestemming van het kavel waarop het datacentrum staat ‘gemengd’ is geworden en er woningen gerealiseerd kunnen worden. In de wijziging van het bestemmingsplan staan beschreven dat de projectontwikkelaar van plan is om het voormalig datacentrum te slopen en er 180 nieuwbouwwoningen te realiseren.

De sloop en nieuwbouwplannen van Karspelhof BV zijn op dit moment nog niet nader uitgewerkt. Zowel voor de sloop als de nieuwbouw geld dat eerst de benodigde vergungingen zullen moeten worden aangevraagd bij stadsdeel Nieuw-West. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Voordat de vergunningen aangevraagd worden moet er eerst een ontwerp worden gemaakt en worden getoetst door de welstandcommissie. Ook dat is nog niet gebeurd. Het mogen dan ook duidelijk zijn dat het voormalige datacentrum nog een behoorlijke tijd nodeloos leeg zou blijven staan. De huisvesting van de dakloze vluchtelingen van Wij Zijn Hier tot aan de nieuwbouw is dan ook een uitstekende en waardige laatste invulling voor het voormalige datacentrum.

Korte geschiedenis

De groep vluchtelingen van Wij Zijn Hier trekt al bijna 2 jaar door Amsterdam. Ze verbleven eerder al op verschillende locaties waaronder een gekraakte kerk (Vluchtkerk), gekraakt kantoorpand (Vluchtkantoor), gekraakte flat (Vluchtflat) en de tijdelijke gemeentelijke opvang in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat (Vluchthaven). De afgelopen dagen zaten de vluchtelingen in de leegstaande Peetersschool in Amsterdam Zuid, maar konden daar jammer genoeg niet langer blijven.

bron: indymedia

situation in vluchtschool

Dear followers and supporters,

Thank you very much for your support of more than two years, for everything you brought and you keep on bringing to us. Now that we have a hard moment than before, Now that we are tired and sick, now that the government is punishing us and now that we cannot go back to our respective countries, we turn ourselves towards you, the people of the Netherlands. Knowing that we cannot stay here, and we cannot go to other EU countries due to the EU Dublin’s agreement (law) what are we going to do? We need politically your support more than before.

When we come to Vlucht School in Zuidelijke wandelweg, the Gemente decided to leave us staying in the Vlucht School until last Monday when suddenly and surprisingly the gemente decided that we have to free the building on Friday of this week. Hence, two days the Gemeente decided to evict us because if we do not leave the school building where we are actually squatting, we would be considered as criminals on Friday.  ‘’We are here’’ group decides to stay until police arrest us because we do not have any other options, we are tired and sick. Yesterday at five o’clock, the Gemente decided not to arrest us but rather to evict and put us on the street. Now that it’s very cold and raining what are going to do? We do not have any other alternative. We need your support at all levels, even politically!!

We are not radical group and we do not want to do radical actions. We came here to get peace and security.  So we deserve to have the minimum right like you. Yesterday the gemente decided to leave us staying in the Vlucht School Zuidelijke wandelweg until Saturday morning at 07.00 am, when the police will come to evict us from the building.

Please, we call you for coming to support us on Saturday this week at 07.00 am. We do not want confrontation with the police or the Government. We just want normal live.

We are here group.

Message from our laywer for vluchtschool

Bericht van onze advocaat:
Vandaag heeft het bestuur van stichting KOLOM voor speciaal onderwijs, aangifte gedaan van de kraak. De officier van justitie heeft naar de bewijzen gekeken en heeft besloten om over te gaan op een spoedontruiming. Morgen zal er politie langskomen om te vertellen dat de groep het pand aanstaande vrijdag moet verlaten. 
Morgen komt de advocaat langs om verder uitleg te geven.

Message from our laywer:
Today the board of KOLOM foundation for special education made a declaration of the squat of the school. The public prosecutor decided for an emergency eviction after seeing the proof of the plans of the building. Tomorrow police will stop by the vluchtschool to tell everyone to leave the building within two days, so this friday.

Tomorrow the lawyer will also stop by to explain the situation.

peace ,love and freedom

van VLUCHTOPVANG naar VLUCHTSCHOOL

10499516_812459005454331_7480289020920878200_o
vertrek VLUCHTOPVANG

de WE ARE HERE groep die in de gekraakte VLUCHTOPVANG woonde aan de linnaeushof 4 moest op last van de rechter zaterdag 16 augustus het pand verlaten. hoewel het tot op het laatste ogenblik onzeker was waar de groep vluchtelingen heen zou gaan werd op de valreep een leegstaand schoolgebouw gekraakt aan de zuidelijke wandelweg 30 in de rivierenbuurt in amsterdam. met de VLUCHTSCHOOL is dit voor WE ARE HERE binnen 2 jaar alweer de 10e lokatie.
[ fotos lokien ]

10497221_812474688786096_6367958759535511936_o
aankomst VLUCHTSCHOOL