Monthly Archives: oktober 2014

SUPPORTERS gezocht voor bewoners vluchtgarage

[english below]

oproep van de vluchtgarage:

00000wearehere-0008‘Buddies’ gezocht.

Wij Zijn Hier, locatie vluchtgarage*, zoekt buddies/sociaal juridische ondersteuners. Je gaat een of meerdere mensen individueel in hun procedure voor verblijfsrecht ondersteunen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar instanties, naar de advocaat, te helpen bij het verzamelen van documenten en het bieden van morele steun. 

De vluchtelingen van Wij Zijn Hier in de Vluchtgarage hebben allemaal een bewogen geschiedenis. Ze hebben asiel aangevraagd, zijn afgewezen en aan de straat overgeleverd. Velen hebben daarna gezworven, soms maanden in detentie gezeten en zijn daarna weer geklinkerd (op straat gezet), omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Sommigen zijn twee jaar in Nederland, anderen vijf, zeven jaar of meer. Uiteindelijk zijn ze bij Wij Zijn Hier in de Vluchtgarage terecht gekomen.

Het merendeel is afgewezen omdat ze geen paspoort/documenten hebben om hun identiteit te bewijzen en de IND hen niet wil geloven dat ze uit bijvoorbeeld Zuid Sudan, Eritrea of Zuid Somalië komen. Ze kunnen alleen opnieuw een asielaanvraag doen (herhaalde asiel aanvraag: hasa) als ze met nieuwe feiten of omstandigheden komen om hun identiteit of vluchtverhaal te ‘bewijzen’.  Dat kan bijvoorbeeld een geboorteakte zijn, een woonverklaring, identiteitspapieren of een nieuwe situatie in het land van herkomst. Dat is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat veel familieleden ook gevlucht zijn en ze het contact zijn verloren, of omdat er geen overheid is die wil meewerken of de IND beschouwt de situatie in het land als veilig genoeg. Maar het is niet onmogelijk en veel vluchtelingen slagen er in, met behulp van een goede advocaat, een hasa in te dienen, naar het Europees Hof te gaan, een medische procedure te starten, etc. In de afgelopen twee jaar hebben tientallen mensen binnen Wij Zijn Hier een verblijfsvergunning veroverd. Vaak met de steun van een support/buddy, dat helpt!

Vluchtgarage

In de Vluchtgarage wonen ruim honderd mensen, het merendeel weet niet hoe ze verder moet. Wij, supporters van het eerste uur, zijn aan het inventariseren of ze een advocaat hebben, of een nieuwe moeten zoeken, hoe hun zaak er voor staat en hoe ze eventueel verder kunnen en willen. Voor die mensen zoeken we nu individuele ondersteuning: een buddy die ze begeleidt, samen het dossier doorneemt, meedenkt, meegaat naar instanties, een brug kan slaan richting de advocaat en niet onbelangrijk: een luisterend oor kan bieden. De mensen die je ondersteunt hebben meestal geen vaste verblijfplaats waar ze post kunnen ontvangen en vaak geen beltegoed en internet. Het kan al een groot verschil maken als je het doorgeefluik kan zijn in de communicatie.

We zoeken dus naar vrijwilligers die bereid zijn gedurende een half jaar of langer een relatie op te bouwen met een vluchteling en hun tanden willen zetten in praktische/juridische ondersteuning. Het is geen gemakkelijk werk en het vereist doorzettingsvermogen, geduld en lange adem. Soms zijn mensen er psychisch niet best aan toe, ook daar moet je mee om kunnen gaan. Het gaat om heel persoonlijke zaken, dus het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat.

Profiel buddy

• doelstelling Wij Zijn Hier onderschrijven
• zelfstandig en integer
• communicatief vaardig en sociaal
• gevoel voor verantwoordelijkheid
• flexibele en mensgerichte instelling
• stevig in de schoenen
• mogelijk relevante opleiding/ (werk)ervaring

Je werkt in een hecht team waarin we op elkaar terug kunnen vallen en met elkaar meedenken. Het werk is heel divers en kan best zwaar zijn omdat de mensen met wie je werkt in een moeilijke positie zitten. Je moet ook met teleurstelling om kunnen gaan, zowel van jezelf als de persoon waarmee je werkt. Het proces is taai en vaak lukt het toch niet. Het geeft daarentegen veel voldoening als het wel lukt om perspectief in een zaak te brengen en je kunt ook veel energie krijgen van het samen strijden binnen Wij Zijn Hier voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen.

We hebben helaas geen mogelijkheden tot onkostenvergoeding. Wel kan je hier creatief mee omgaan en bijv. vrienden en familie hierin een bijdrage vragen als ze deze zaak ook willen ondersteunen.

Intake en training

Als je er voor voelt om dit te gaan doen, houden we een intake gesprek om meer uit te leggen en te kijken of een goede match mogelijk is.

Op zaterdag 18 oktober organiseren we een workshop ‘inleiding vreemdelingenrecht’: een juriste behandelt de hoofdlijnen van het (vreemdelingenrecht asiel en regulier) en wat je kunt doen om een goed dossier op te bouwen. Houd deze dag dus alvast vrij. Als je daarna buddy wordt kan je waar nodig terecht bij andere supporters met ervaring binnen Wij Zijn Hier. Er is niet altijd overal antwoord op soms is het ook een kwestie van proberen.

Heb je interesse? Meld je aan met een motivatie bij: wzh.tobethere@gmail.com. Het is handig voor ons om te weten welke talen je spreekt en of je wellicht kennis hebt van specifieke landen waar we mee te maken hebben (met name Oost-, Centraal-, West- en Noord-Afrika).

(*) De vluchtelingen binnen de andere locaties hebben veelal al een buddy. In de periode van de Vluchtkerk zijn er veel vrijwilligers samen gaan werken met de vluchtelingen en zich voor hun zaken gaan inzetten. Dit heeft vruchten afgeworpen. Daarom willen we de mensen in de Vluchtgarage nu ook deze kans geven. We houden de behoefte bij de andere locaties ook in de gaten en bij voldoende aanmeldingen kunnen er buddies doorschuiven.

+ + + + ENGLISH + + + +

‘Buddies’ wanted

We Are Here, branch “Vluchtgarage”, is looking for buddies/socio-legal volunteers. You will support one or more persons in their judicial asylum procedures, on an individual basis. You accompany people on their visits to agencies and lawyers, help to gather documents and offer moral support.

The refugees of We Are Here in the “Vluchtgarage” all have a daunting story. They asked for asylum, were rejected and were put on the street. Many subsequently roamed the streets, some were put in detention for a while and were then released again, forced to ramble because the state failed to return them to their countries of origin. Some are in the Netherland for two years, some for five, seven or more. Finally, they ended up with We Are Here in the Vluchtgarage.

The asylum request of most of the people in the Vluchtgarage was denied because they do not have identity papers (passport or other documents), and the Dutch Immigration Board (IND) doesn’t believe they come from for instance South Sudan, Eritrea or Southern Somalia. They can only submit a repeated asylum request (in jargon: hasa) if they can submit new facts or circumstances that ‘prove’ their identity or the original account of their flight (for example a birth certificate, a residency statement, identity papers or a changed situation in the country of origin).

This is complicated: in a lot of cases family members also fled and contact with them is lost, some countries of origin do not want to cooperate with refugees, and often the IND thinks a country is safe to return to. This is not to say that it is impossible, and we have seen many refugees succeeding (with assistance of a good lawyer) to submit a hasa, go to the European Court, start a medical procedures, et cetera. Dozens of people within We Are Here have gained a residence permit in the past two years, often supported by a buddy. It really helps!

Vluchtgarage

About a hundred people live in the Vluchtgarage. The majority does not know what to do next. We, the supporters that were there at the beginning are reviewing if they have a lawyer, if they need a new lawyer, if there is progress in their legal case, which ways they can make progress and which path they themselves want to pursue. For these people we need individual support: a buddy that offers guidance, reviews the files, reflect on the case with the refugee, joins the refugee to visit agencies, work in liaison with the lawyer, and importantly: lend an ear to the refugee. The people you support mostly don’t have a steady place where they can receive their mail. They have sparse access to phone credit and internet. Maintaining communication, functioning as a “pass through”, can make all of the difference.

We are looking for volunteers who are prepared to build a relationship with a refugee for half a year or longer. Volunteers who are prepared to make an effort in practical and judicial support. The tasks are not easy and require commitment, patience and resilience. Some people are not in a good psychological state. You need to be able to handle this. The matters at hand are very intimate, it is important that you can build a relationship based on trust.

Profile buddy

As a buddy, you…

– support the aims of We Are Here
– work independently and with integrity
– are an able, social communicator
– have a sense of responsibility
– are flexible and people-minded
– are strong and confident
– possibly have a relevant education or (work) experience

You work in a close team where we can depend on each other. The work varies greatly and can be tough because the people you work with are in a difficult position. You have to be able to handle disappointments for yourself and for the people you work with. The process is tough and tiresome. You often don’t succeed. On the other hand, it gives pride and satisfaction if you pull through and give people a perspective. Furthermore, you can be energized by fighting together with We Are Here for human dignity for refugees.

To our regret, we don’t have the possibility to reimburse costs. You can handle this with creativity, and ask friends and family to make a contribution to the case.

Intake and training

If you think you want to take up the role of buddy, we’d like to meet you! In an intake we try to explain more about your role as buddy and try to make a match.

Saturday October 18, we hold a workshop ‘Introduction immigration law’: an expert will update the participants on the outline of immigration law (both regular and asylum). She will teach how to create a good file. Keep this date clear in your schedule! If you become a buddy but cannot attend the workshop, you can also draw on the experience of other supporters of We Are Here. And in any case, sometimes you just need to try to find a solution because in many cases no one has an answer fit to your question.

Are you interested? Apply with an email stating your background and motivation. Send it to wzh.tobethere@gmail.com. It is convenient for us to know which languages you speak, and if perhaps you have specific knowledge on certain countries we are dealing with (predominantly Africa below the Sahara).

(*) The refugees at the other locations of We Are Here mostly have a buddy. In the period of the Vluchtkerk, many volunteers started to support refugees and have taken an interest in their cases. This has been successful. Now it is time to give the people in the Vluchtgarage their chance for progress. We monitor the needs of the people in other locations. If we get enough applicants we can also match buddies with other refugees of We Are Here.